Telefon / Whatsapp: +90 505 120 3334

 Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1-TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) Ecopol Sigorta Brokerliği A.Ş. (bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır) internet sitesi üzerinden sigorta ürünü satın almak isteyen ALICI ile SATICI arasında aşağıdaki hüküm ve koşullar dahilinde Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak akdedilmiştir.

SATICI’nın internet sitesini ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler ALICI olarak kabul edilmiştir. Medeni hakları kullanmaya ehil olmayan, 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar ile kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Bu durumda olan veli veya kanuni temsilcisi de ALICI olarak kabul edilmiştir.

İşbu Sözleşme’de SATICI ve ALICI birlikte “Taraflar” ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaklardır.


MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU

2.1. İşbu Sözleşme konusu, sigorta ürünlerine ilişkin teklif, poliçe ve elektronik ortamda mesafeli olarak satış hizmetiyle ilgili Tarafların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 28982 sayılı Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik (beraber “Mevzuat” olarak anılacaktır.) çerçevesinde hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

2.2. ALICI, kendisine sorulan “Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudum ve kabul ediyorum” kutucuğunu işaretlemek ile Mevzuat’a uygun olarak onay vermiş olacaktır.

ALICI, işbu Sözleşme’yi okuduğunu ve kabul ettiğini onaylamadan, sonraki adımlara geçemeyecek ve poliçe teklifi ve elektronik ortamda mesafeli olarak sigorta ürünü satın alım işlemlerini gerçekleştiremeyecektir.

2.3. ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu sigorta ürününün temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat ve iade koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini, bu önbilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında sigorta ürünü aldığını işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4. ALICI, SATICI’nın poliçe teklifi ve satışı işlemleri için ve bu amaçla sınırlı olmak üzere kişisel verilerini işleme yetkisi verdiğini kabul ve beyan etmektedir. Ayrıca SATICI, ALICI’nın kişisel verilerini işbu Sözleşme amaçları ile sınırlı olmak kaydıyla gerektiğinde kamu kurumları ve iş ortakları ile paylaşabilecektir.

Ayrıca ALICI, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası hükümleri ile de bağlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


MADDE 3- SATIŞA KONU ÜRÜN/ÜRÜNLER, ÖDEME BİLGİLERİ VE TESLİMAT

3.1. Ürünün özelliklerine (cinsi ve türü) ilişkin bilgiler her sigorta ürününün türüne göre değişiklik göstermekte olup, ürün seçildiğinde ürünün bedeli kullanıcı ekranında görüntülenmektedir. Bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

3.2. Şekli: Sadece BANKA HAVALESİ ile ödeme kabul edilmektedir. ALICI, satın alma sürecinde belirtilen bedeli en geç 3 (üç) iş günü içerisinde banka havalesi ile gerçekleştirmek ve banka dekontunu firmamıza iletmek ile mükelleftir. Poliçenin başlangıç tarihi ödemenin heaplarımıza geçtiği gündür. 3 (üç) iş günü içerisinde ödeme gerçekleştirilmediği taktirde sözleşmeye konu poliçe düzenlenmez ve başvuru formu iptal edilir.

3.3. Satın alınan sigorta ürününe dair poliçe, SATICI tarafından ALICI’ya elektronik posta ile de gönderilecektir. ALICI tarafından verilen elektronik posta adresinin yanlış olmasından veya başkasına ait olmasından dolayı poliçenin ulaşmaması durumunda ALICI SATICI’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


MADDE 4- SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu Sözleşme, ALICI’nın seçtiği sigorta türüne göre yapması gereken ödemeyi yaptığı anda akdedilmiş sayılır.


MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI www.ecopolsigorta.com internet sitesinde Sözleşme konusu ürünün tüm özelliklerini, temel niteliklerini, kapsadığı rizikoları bildiğini, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. ALICI, işbu Sözleşme çerçevesinde verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder. Kişisel bilgilerin doğruluğundan ALICI sorumludur. Bu bilgilerin doğru olmaması nedeniyle SATICI’nın uğrayacağı tüm zararlardan ALICI sorumludur.

ALICI, doğruluğu, güncelliği ve verdiği bilgilerin kendisine ait olduğu veya üçüncü kişilere ait olmakla birlikte sigorta ürünü satın alabilmek veya üçüncü kişileri lehdar olarak göstermek üzere gerekli açık rızanın kendisi tarafından alınmış olduğunu, bu bilgilerle ilgili olarak bir ihlal ortaya çıkması ve SATICI’nın bu ihlal nedeniyle bir zarar görmesi durumunda SATICI’nın zararlarını nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Sözleşme’ye konu sigorta ürününe ait korumanın başlamış sayılması için işbu Sözleşme ile ön bilgilendirme metninin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün/ürünlerin bedelinin ALICI tarafından banka havalesi ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Taraflar arasında bir sigorta sözleşmesinin kurulmamış olacağını Taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. ALICI, “www.ecopolsigorta.com” internet sitesi üzerinden kredi kartı gerektiren işlemlerde kredi kartı malikinin rızası ile işlem yapacağını; aksi halde ödeme iadesi, hizmeti ifa etmeme veya benzeri sebeplerden kaynaklanabilecek, avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere her türlü masraflardan ve zarardan münhasıran sorumlu olacağını ve SATICI’yı bunlardan kaynaklanabilecek her türlü talepten âri tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. ALICI, spam, virüs, Truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile internet sitesinin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. ALICI işbu Sözleşme konusu hizmeti aldığı an itibariyle poliçenin tüm klozlarını ve özel şartlarını kontrol etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı kullanılması nedeniyle banka veya finans kuruluşunun prim bedelini SATICI’ya ödememesi halinde sigorta sözleşmesi, hükümlerini doğurmaya başlamayacak ve kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.

5.8. ALICI, internet sitesinde gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacaktır.

5.9. İnternet sitesinde bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü fikri mülkiyet hakkı SATICI’ya aittir. İnternet sitesinin tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya işbu Sözleşme konusu hizmetten faydalanmanın ve internet site kullanım amacının ötesinde kullanılması, internet sitesi dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.

5.10. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hüküm, Sözleşme’nin amacına yakın geçerli bir hükümle değiştirilecektir. Diğer maddeler aynen hüküm sürmeye devam edecektir.

5.11. SATICI, internet sitesinde sunulan hizmetleri vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir, gerekli gördüğü zamanlarda internet sitesindeki hizmetleri veya internet sitesini geçici olarak askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da internet sitesinin kapatılmasından dolayı ALICI’ya karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.


MADDE 6- CAYMA HAKKI

6.1. ALICI, Sözleşme’nin onaylandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. İşbu 14 (ondört) günlük süre, ALICI’nın Sözleşme’yi onayladığı günden itibaren başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla ALICI yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır.

6.2. ALICI’nın tüketici olmadığı durumlarda bu cayma hakkını kullanma hakkı bulunmamaktadır. Tüketici olmayan ALICI ancak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1430. Maddesinin 3.fıkrası uyarınca cayabilir. Bahsi geçen maddeye göre, sigorta ettiren sigorta şirketinin sorumluluğu başlamadan önce, kararlaştırılmış primin yarısını ödeyerek sözleşmeden cayabilir. Sözleşmeden kısmi cayma halinde sigorta ettirenin ödemekle yükümlü olduğu prim, cayılan kısma ilişkin primin yarısıdır. ALICI tüketici sigortalı ise Tüketici Mevzuatından kaynaklanan hakkının yanında dilerse bu hakkını da kullanması mümkündür.


MADDE 7- CAYMA HAKKININ KULLANIMI

7.1. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi içinde, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile SATICI’ya yöneltilmiş olması yeterlidir.

7.2. İnternet sitesi üzerinden tüketiciye cayma hakkı sunulması durumunda SATICI, ALICI’nın cayma taleplerinin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini, ALICI’ya derhal iletmek zorundadır.


MADDE 8- CAYMA HAKKINDA SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. SATICI, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde, Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 11. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen masraf ve bedeller hariç tüm ödemeleri ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Sigortaya ilişkin sözleşmelerde ise iade süresi hakkında diğer mevzuatta yer alan ALICI lehine olan hükümler uygulanır.

8.2. SATICI, 1. fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.

8.3. ALICI’nın Sözleşme’nin kurulmasına dair kabul beyanı kullanılan iletişim araçlarına uygun olarak fiziki veya elektronik ortamda tespit veya kayıt edilir. SATICI, cayma hakkının iletilmesi ile fiziki veya elektronik ortamda yapılacak tespit veya kayıtlar için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.


MADDE 9- CAYMA HAKKINDA ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ALICI, cayma bildirimini yönelttiği tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde Sözleşme ve bu Sözleşme uyarınca ifa edilen hizmet bedelleri ile varsa bir kamu kurum veya kuruluşuna ya da üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar ile mevzuat gereği ödenmesi zorunlu olan bedelleri SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu süre içinde ALICI’nın gerekli iade ve ödemeleri yapmaması halinde Sözleşme’den caymadığı kabul edilir. Ödenmesi gereken bedel Sözleşme’de öngörülen hizmetin toplam bedeli ile karşılaştırıldığında, hizmetin ifa edilen payına düşen miktarını aşamaz ve herhangi bir şekilde cezai şart olarak yorumlanamaz. Bu fıkranın uygulanmasında diğer mevzuatta yer alan ALICI lehine olan hükümler saklıdır.


MADDE 10- CAYMA HAKKININ KULANIMININ YAN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ

10.1. ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde, varsa yan sözleşme de, herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın sona erer.

10.2. SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığını yan sözleşmenin tarafı olan üçüncü kişiye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile derhal bildirir.

Cayma hakkına dair bildirimin yapılacağı iletişim bilgileri:

 

Şirket Unvanı: Ecopol Sigorta Brokerliği A.Ş.

Tebligat Adresi: Kozyatağı Mah.Şehit İlknur Keleş Sok. Centrum Kozyatağı Plaza No:2/10 Kadıköy-İstanbul

Ticaret Sicil No: 3853625

Vergi Dairesi: Erenköy Vergi No: 3241047192

Mersis No: 0324104719200001

Telefon: +90 505 120 3334

Elektronik Posta: info@ecopolsigorta.com


10.3. ALICI, seyahat sağlık sigortası gibi zorunlu bazı sigorta ürünlerinde getirilebilecek yasal gereklilikler nedeniyle ve hali hazırda “www.ecopolsigorta.com sitesinde de yayımlanan Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları’nda belirtilen hususlarda ve bu hususların gerçekleşmemesi halinde cayma hakkının kullanılamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


MADDE 11-MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, darbe, darbe girişimi, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi, salgın hastalıklar ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili Tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. SATICI, bu tür mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Sözleşme’de belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz.


MADDE 12-SÖZLEŞMENİN ASKIYA ALINMASI VE FESHİ

12.1. SATICI, ALICI’nın işbu Sözleşme’de yer alan koşullara, Gizlilik Politikası’na ve internet sitesinde beyan edilen kural ve şartlara uymaması, internet sitesine dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde ALICI’nın internet siteyi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir.

12.2. SATICI tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın ALICI tarafından giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme SATICI tarafından tek taraflı olarak fesih edilmiş sayılacaktır.


MADDE 13- YETKİLİ MAHKEME

13.1. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

13.2. Tüketici sıfatını haiz olmayan ALICI için, Taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.


MADDE 14-TEBLİGAT

Bu Sözleşme kapsamında internet sitesinde sunulan hizmetler ile ilgili gönderilecek olan tüm bildirimler, ALICI tarafından SATICI’ya bilgisi verilmiş olan e-posta adresine yapılacaktır. ALICI, SATICI’ya bildirdiği tüm iletişim adreslerin geçerli tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği olması durumunda bunu derhal SATICI’ya bildireceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.


MADDE 15-YÜRÜRLÜK

Bu madde dahil 15 (onbeş) maddeden oluşan işbu Sözleşme elektronik ortamda Taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir.

SATICI, işbu Sözleşme ile işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikası bölümlerindeki hükümler ve bu hükümlerde zaman zaman değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler SATICI internet sitesinde yayımlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek ALICI’nın sorumluluğundadır. SATICI’nın bu tür değişiklikleri ALICI’lara ayrıca bildirme yükümlülüğü olmadığını ALICI kabul ve beyan eder.

ALICI, bu kapsamda yapılan değişiklikler nedeniyle SATICI’ya karşı hiç bir talepte bulunama ve hak ileri süremeyeceğini kabul ve beyan eder.

ALICI, düzenli olarak internet sitesinde yer alan Gizlilik Politikasını ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni kontrol edeceğini, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu tür değişiklikleri de kabul etmiş olduğunu kabul ve beyan eder.